Regulamin sklepu Codziennie Lepiej Online

W tym miejscu znajduje się regulamin sklepu internetowego Codziennie Lepiej Online. Znajdziesz w nim najważniejsze informacje dotyczące składania zamówień, zawierania umowy sprzedaży i świadczenia usług, dokonywania płatności, odstąpienia od zakupu, formach dostawy oraz składania reklamacji.

Właścicielką sklepu: https://www.codziennielepiej.online/sklep jest Magdalena Mrozek – Codziennie Lepiej Online z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ŚWIERADOWSKA 47, 02-662, WARSZAWA, posługująca się numerem NIP 7582275890 oraz REGON 522191562. W razie jakichkolwiek pytań, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@codziennielepiej.online.

§ 1 Definicje

Poniżej znajdują się najważniejsze definicje, które znajdziesz w dalszej części tego regulaminu:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, który dostępny jest pod adresem: https://codziennielepiej.online/regulamin  

 2. Konsument – to osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedającym umowę w ramach działalności Sklepu, która jest niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 3. Sprzedawca – właścicielka sklepu Codziennie Lepiej Online, Magdalena Mrozek

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

 5. Klient – podmiot, który dokonuje zakupów w Sklepie.

 6. Sklep – strona https://www.codziennielepiej.online/sklep.

 7. Produkt – rzecz, która znajduje się w Sklepie (usługa lub produkt fizyczny lub produkt elektroniczny). Jest ona przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a Klientem.

 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 9. Umowa Sprzedaży – to umowa sprzedaży Produktu. Zawierana jest za pośrednictwem Sklepu Codziennie Lepiej Online między Sprzedawcą a Klientem.

 10. Zamówienie – jest to oświadczenie woli Klienta. Składa je za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Zmierza w sposób bezpośredni do zawarcia Umowy Sprzedaży wybranego Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 11. Koszyk – to specjalne oprogramowanie Sklepu. Dzięki niemu Klient może sprawdzić wybrane Produkty (które chce zakupić). W tym miejscu można edytować dane Zamówienia (dodawać lub usuwać produkty).

 12. Konto – profil Klienta, który tworzony jest w Sklepie. W tym miejscu zbierane są i przetwarzane informacje o złożonych Zamówieniach

 13. Formularz rejestracji – jest to formularz, który pozwala na stworzenie Konta w Sklepie.

 14. Formularz Zamówienia – to formularz w Sklepie. Pozwala na złożenie Zamówienia. Jest to możliwe przez dodanie wybranych przez Klienta Produktów do Koszyka wraz z określeniem warunków Umowy Sprzedaży (dotyczy to także określenia sposobu płatności i dostawy).

§ 2 Kontakt

 1. Klient może w każdym momencie skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem podanego adresu mailowego.

 2. Adres mailowy sprzedawcy: kontakt@codziennielepiej.online

 3. Sprzedawca odpowiada na zapytania Klientów w najszybszym możliwym czasie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości.

§ 3 Wymagania techniczne

W celu skorzystania ze Sklepu niezbędne jest:

 1. Urządzenie końcowe posiadające dostęp do stabilnej sieci Internet.

 2. Działająca Przeglądarka Internetowa.

 3. Zaakceptowanie Plików Cookies.

 4. Aktywne konto mailowe na dowolnej skrzynce (adres mailowy).

Dotyczy to czynności, takich jak: przeglądanie Produktów, składanie Zamówień, dokonywanie Płatności.

§ 4 Najważniejsze informacje

 1. Ceny podane w sklepie to ceny brutto. Podane są w polskich złotych.

 2. Końcowa cena zamówienia (kwota do zapłaty) składa się z: ceny wszystkich Produktów wybranych przez Klienta oraz kosztu dostawy. O poszczególnych elementach (np. opłata za usługi pocztowe i kurierskie) Klient informowany jest już w trakcie składania Zamówienia oraz podczas w chwili zawierania Umowy Sprzedaży.

 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie wybranych danych osobowych oraz adresowych. Podczas składania Zamówienia Klient proszony jedynie o niezbędne dane, które będą konieczne do jego realizacji.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego przerwy w działaniu Sklepu (problemy techniczne po stronie Klienta, przerwy w działalności dostawcy hostingu, inne zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie ma wpływu).

§ 5 Metody płatności

Sklep udostępnia następujące metody płatności:

 1. za pośrednictwem PayPal,

 2. za pośrednictwem platformy PayU (przelew elektroniczny).

§ 6 Metody dostawy

 1. W przypadku zakupu produktu elektronicznego produkt dostarczany jest na skrzynkę elektroniczną Klienta.

 2. W przypadku skorzystania z opcji audytu i konsultacji Klient otrzymuje przygotowany raport na podany adres mailowy. Spotkanie odbywa się natomiast w formie online – za pośrednictwem komunikatorów, takich jak: Google Meet, Skype lub Zoom.

 3. W przypadku skorzystania z opcji konsultacji, przedmiot Umowy Sprzedaży realizowany jest podczas spotkania. Odbywa się ono za pośrednictwem komunikatora (Google Meet, Skype lub Zoom).

 4. Wszystkie informacje dotyczące sposobu dostawy znajdują się na poszczególnych stronach oferowanych Produktów.

 5. W przypadku produktów elektronicznych, zamówienie uważa się za dostarczone Kupującemu w momencie wysyłki wiadomości z Produktem.

§ 7 Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa autorskie do sprzedawanych Produktów przysługują Sprzedawcy (ebooki, zeszyty ćwiczeń, katalogi, pomoce dydaktyczne).

 2. Rozpowszechnianie elementów wymienionych w punkcie powyżej może skutkować odpowiedzialnością prawną.

§ 8 Składanie zamówienia

 1. Pierwszym krokiem w złożeniu zamówienia jest dodanie do koszyka Produktu lub Produktów, którymi jest zainteresowany Klient.

 2. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zamówienia.

 3. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie danych, które umożliwią realizację zamówienia.

 4. Sklep nie ma obowiązku weryfikować prawidłowości podanych danych.

 5. Klient zobowiązuje się podać prawdziwe dane osobowe, oświadcza, że są one prawidłowe i jednocześnie ponosi odpowiedzialność za wpisanie danych niezgodnych z prawdą.

 6. Sprzedawca może odmówić realizacji usługi, jeżeli dane podane w formularzu będą nieprawdziwe. Wszelkie wątpliwości w tym temacie Sprzedający wyjaśni kontaktując się mailowo na podany adres.

 7. W przypadku podania błędnego adresu mailowego przez Klienta, sprawa zostanie wyjaśniona dopiero po kontakcie Klienta ze Sklepem.

 8. Formularz składania zamówienia pozwala na wybór metody dostawy oraz płatności.

 9. Przed złożeniem zamówienia, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 10. Warunkiem złożenia przez Klienta zamówienia, jest akceptacja postanowień Regulaminu.

 11. Klikając przycisk potwierdzający złożenie zamówienia, Klient zostanie przekierowany na stronę pośrednika płatności wybranego w poprzednim punkcie.

 12. Skuteczne dokonanie płatności za Zamówienie spowoduje przeniesienie Klienta na stronę potwierdzającą zakup. Równocześnie w tym samym czasie na adres mailowy Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zakupu (zawarcia Umowy Sprzedaży).

 13. Czynności opisane w powyższym punkcie są równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

§ 9 Umowa sprzedaży – wykonanie

 1. Moment zawarcia Umowy Sprzedaży opisany jest w §8, szczególnie punkt 13.

 2. Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Brak opłaty we wskazanym czasie jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia.

 4. Dostawa produktu elektronicznego odbywa się przez wysyłkę linku umożliwiającego pobranie Produktu. Wysyłka następuje niezwłocznie po dokonaniu wpłaty przez Klienta, nie później niż w ciągu 72 godzin.

 5. Klient może pobrać plik w ciągu 96 godzin. Po tym czasie link traci ważność.

§ 10 Audyt konta na Instagramie – umowa świadczenia usługi

 1. Audyt profilu na Instagramie składa się z kilku etapów: wypełnienie ankiety przez Klienta (w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania maila), pracy związanej z analizą profilu, przygotowanie kompletnego raportu i propozycji działań, 1,5 godzinnego spotkania, które odbywa się za pośrednictwem Google Meet lub Skype.

 2. Pełen raport wysyłany jest na adres mailowy podany podczas zakupu co najmniej 1 dzień roboczy przed spotkaniem końcowym.

 3. Usługa przeprowadzenia audytu profilu na Instagramie jest jednorazowa. Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania zakupu przez Klienta, a czas zakończenia umowy przypada na dzień spotkania online z omówieniem wyników.

 4. Dokonując płatności i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, wyrażasz zgodę na wykonanie usługi przed upływem terminu odstąpienia. Jest to jednoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od dokonania zakupu.

§ 11 Konsultacje – umowa świadczenia usługi

 1. Konsultacje odbywają się w formie online. 60 minutowe spotkanie odbywa się za pośrednictwem Google Meet lub Skype.

 2. Usługa konsultacji jest jednorazowa (z wyjątkiem zakupu pełnego pakietu). Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania zakupu przez Klienta, a czas zakończenia umowy przypada podczas zakończenia spotkania online.

 3. Dokonując płatności i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, wyrażasz zgodę na wykonanie usługi przed upływem terminu odstąpienia. Jest to jednoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od dokonania zakupu.

 

§ 12 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta (produkt fizyczny) lub w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (produkt elektroniczny).

 2. Niniejsze prawo nie przysługuje dla Umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku produktów cyfrowych, moment rozpoczęcia świadczenia to przesłanie Klientowi wiadomości mailowej z linkiem do pobrania produktu – następuje to natychmiast po zaksięgowaniu płatności.

 4. Zakupując komplet (e-book + zeszyt ćwiczeń) Codziennie Lepszy Instagram, możesz odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od dokonania zakupu. Informacje o odstąpieniu należy wysłać na adres mailowy kontakt@codziennielepiej.online. Na tej podstawie pieniądze zostaną zwrócone do konsumenta, który dokonał zakupu.

 5. W przypadku skorzystania z konsultacji online, audytu, szkolenia 1:1 online lub mentoringu online, konsument jest informowany w sposób wyraźny o utracie prawa do odstąpienia od Umowy przed terminem odstąpienia. Informacje w tym temacie są również dostępne w każdym z punktów regulaminu, który opisuje poszczególne usługi.

 6. Odstąpienie od Umowy jest możliwe przez jednoznaczne wyrażenie woli – kontaktując się na adres mailowy podany w niniejszym Regulaminie.

§ 13 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sklep.

 2. Niezbędne dane osobowe są zbierane w celu realizacji Umowy.

 3. Klient może wyrazić dobrowolnie zgodę marketingową. W takim przypadku dane będą przetwarzane również w celach marketingowych.

 4. Odbiorcą danych osobowych Klienta może być podmiot udostepniający dokonanie płatności.

 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast niepodanie niezbędnych do zawarcia Umowy danych, uniemożliwia jej zawarcie.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu. Może to nastąpić z przyczyn, takich jak: zmiany polskiego prawa, modyfikacja sposobów płatności lub dostawy, zmiana lub rozszerzenie asortymentu sklepu).

 2. Każda Umowa zawierana w Sklepie jest w języku polskim.

 3. Sprawy nieregulowane we wskazanym Regulaminie podlegają polskim przepisom prawa.

 4. Każdy Klient ma prawo korzystać z pozasądowych rozwiązań w zakresie rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Skargę można złożyć korzystając z platformy internetowej ODR ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/).